DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ

Estableix el Pla Mestre de Producció, planifica el funcionament del Centre.

Fixa els criteris tècnics de les instal•lacions de cuina.
Disseny i modificació de possibles instal•lacions de cuina.
Crea les Fitxes Tècniques de composició quantitativa i qualitativa de tots els plats que elaborem. Responsable de la investigació i desenvolupament de noves tècniques culinàries.

DEPARTAMENT DE PLANIFICACIÓ

Elabora mensualment les propostes de menús, respectant:

 • Les edats, els gustos i les preferències de les usuàries i dels usuaris.
 • Zona geogràfica i característiques específiques.
 • El nostre compromís qualitat-preu reflectit en la nostra oferta econòmica.

Els menús es lliuraran al responsable del servei que el Centre designi, amb vint dies d’antelació com a mínim per a la seva aprovació, canvi o modificació.
Uns quants dies abans de l’entrada en vigor del menú, definitivament aprovat, arribarà al Centre la programació del menú trimestral perquè es reparteixi entre l’alumnat.

OPERACIONS

Organitza i dirigeix el funcionament del Centre amb una presència quasi diària.
Estableix les necessitats de matèries primeres i matèries auxiliars per al correcte funcionament diari.
Confecciona les oportunes ordres de fabricació en funció de les fitxes tècniques de composició quantitativa i qualitativa, i el nombre de comensals, i les fa arribar a la persona responsable de la cuina.
Cursa les ordres de comandes al Departament de Compres.
Integrat per persones professionals de la cuina, la qual cosa els capacita per cobrir qualsevol absència o baixa del Cap o de la Cap de cuina del Centre.
La seva responsabilitat resideix a fer complir el Codi de Qualitat de l’Empresa en matèria de:

 • Pràctiques de manipulació.
 • Condimentació i preparació de menús.
 • Estat, neteja i conservació de les instal•lacions.
 • Transmet i implementa les directrius de Producció.
 • Control dels productes acabats i retirada dels productes que no siguin òptims.

DEPARTAMENT DE QUALITAT

Proporciona formació a totes les persones de l’empresa per a la correcta aplicació del Codi de Qualitat.
Formació de manipuladors i manipuladores d’aliments autoritzada per la CAM.
Defineix el mètode d’aplicació del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític específic per al Centre.
Comprova, amb visites directes als Centres, el grau d’aplicació i compliment de les directrius establertes en matèria de:

 • Condiciones higièniques i sanitàries del Centre.
 • Higiene, netedat i uniforme del personal.
 • Etiquetat, protecció i caducitat de matèries primeres en stock.
 • Pràctiques d’elaboració i manipulació de productes.
 • Conservació de productes acabats a l’espera d’ésser consumits.

Realitza l’estudi nutricional corresponent a cada menú programat, i el seu criteri preval a fi d’aconseguir menús equilibrats.
Coordina i inspecciona, en col•laboració amb l’Empresa Externa d’Auditoria de Qualitat contractada.
Realitza conferències sobre nutrició i pràctiques de manipulació que, de manera gratuïta, posem a disposició del Centre per a l’alumnat i/o els seus pares i mares.

DEPARTAMENT DE PERSONAL

Les responsabilitats del Departament de Recursos Humans se centren en les àrees següents:

 • Selecció i captació de les persones més adequades per cobrir les necessitats de cada Client en funció dels usuaris del servei i de les característiques del Centre.
 • Responsable de les Polítiques de Contractació i Salarial de l’Empresa.
 • Resoldre qüestions de trasllat del personal, bé a proposta del Centre o per necessitats de l’Empresa, prèvia comunicació i consentiment de la Titularitat del Centre.
 • Cobertures del personal absent per motius d’ILT, AT, permisos, vacances, dies de conveni, etc., a través de personal suplent (cuiners i cuineres i auxiliars), degudament qualificats i plantilla de l’Empresa.

DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT

La seva funció fonamental es concreta a visitar i rebre de tots els nostres Clients la informació necessària per fer que el nostre treball sigui el millor i el més eficient possible, i obtenir aquesta informació de la persona Coordinadora del Centre.
Els seus objectius se centren a:

 • Contrastar el nivell de satisfacció.
 • Detectar anomalies i incidències.
 • Resoldre problemes en coordinació amb la resta de Departaments de l’Empresa
 • Satisfer les necessitats dels nostres Clients.
 • Donem molta importància al contacte directe i freqüent amb els nostres Clients. El diàleg i la comunicació, fins i tot de les observacions més petites, ens possibilita l’atenció i la presa de decisions òptimes.